Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.04.2010 17:07 - Георги Гергов отвръща на министър Трайчо Трайков
Автор: reporter Категория: Новини   
Прочетен: 1569 Коментари: 3 Гласове:
1В 6-странично писмо пиар отделът на Георги Гергов отговаря на министър Трайчо Трайков, който вчера обяви, че е завел дело в Пловдивския окръжен съд за възстановяване собствеността на държавата върху Международен панаир АД. Без цензура и редакторска намеса публикувам как се оспорват твърденията на икономическия министър:
20.04.2010 г.


 

КЪДЕ БЪРКА МИНИСТЪР ТРАЙКОВ ЗА ПАНАИРА


 

Министърът на икономиката Трайко Трайков обяви, че внася иск в Окръжния съд в Пловдив, „за да си върне държавния дял“ в Международен панаир Пловдив. В официалнто съобщение на Интернет страницата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма беше публикувано официално съобщение, в което се изброяваха „нарушения“. Правен анализ на фактите и документите обаче показва друго.


 

1. Относно така наречените „нередовно проведени” общи събрания на акционерите за увеличаване на капитала

Едното „общо събрание” е от месец декември 2006 г. по решение на едноличния собственик на капитала, за което не съществува процедура за провеждането му, тъй като на практика акционерът е един.

Второто общо събрание, което се има пред вид, очевидно е общото събрание на акционерите от 17.03.2007 година. Събранието е свикано с покана, която е обнародвана в Държавен вестник, брой 9/26.01.2007 година. Събранието е редовно проведено, изцяло в съответствие с действащата към тази дата Търговски закон.

В случай, че са налице нарушения или противоречия по свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите, то са налице основания за отмяна на решенията по чл. 74 от Търговския закон, което се извършва чрез иск, сроковете за предявяване на който са изтекли (14 дни от датата на провеждането му), ако ищецът е бил редовно уведомен или е присъствувал на събранието. МИЕ и е било редовно уведомено чрез поканата в Държавен вестник и негов представител е присъствал на събранието.

      1. Относно апорта на имоти по българското Черноморие

Става въпрос за т.нар. почивна станция „Меркурий“, представляваща само сграда, без земя, която е апортирана в меко казано окаяно състояние, на практика почти изцяло разрушена и разграбена към датат на апорта.

3. Състояние на дружеството

Когато се анализира панаира също така в интерес на истината следва да се имат пред вид и данните за развитието на дружеството след края на 2006 г.

С П Р А В К А ЗА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

НА “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД

ЗА ПЕРИОДА 2005г – 2008г.


 

по ред

ПОКАЗАТЕЛИ

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

1.

НЕТО ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ в кв.м.

110 130

115 714

118 746

128 918

2.

Приходи от дейността /общо/

21 982 000

21 933 000

34 457 000

39 677 000

3.

Данък печалба

563 000

721 000

1 057 000

1 060 000

4.

Печалба

3 917 000

5 087 000

10 029 000

10 100 000

5.

Дълготрайни материални активи

43 337 000

62 230 000

76 512 000

87 548 000

6.

Дълготрайни нематериални активи

49 000

39 000

36 000

52 000

7.

Финансови активи

9 000

9 000

9 000

2022000

9.

Инвестиции

5 737 000

6 805 000

7 273 000

  1. 136 000

  3.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ


 

ГОДИНА

ЗАДЪЛЖЕНИЕ СЪГЛАСНО СТРАТЕГИЯТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗЛИКА

2006

7 400 000 лв.


 

6 805 000лв.

- 595 000лв.

2007

3 300 000лв.


 

7 273 000лв.

+ 3 973 000лв.

2008

3 750 000лв.


 

16 136 000лв.

+ 12 386 000лв.


 

В тази връзка възникват няколко резонни въпроса:

Колко дружества могат да се похвалят с подобни финансови показатели – ръст в продажбите, печалби, инвестиции?

Не следва ли да се отчете дължимото и на свежия ресурс и управлението на дружеството от частния акционер - ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ АД, включително и чрез представителите му в Съвета на директорите? Или може би това означава държавата за пореден път да признае, че е лош стопанин, тъй като след края на 2006 г. очевидно дружеството е управлявано доста добре.

4. Подаръкът от страна на частния инвеститор

Коментирайки финансовите резултати и дейността на дружеството, следва да се отчете и фактът на „друг подарък” направен на панаира - апортираният от „Пълдин туринвест“ АД парк-хотел „Санкт Петербург“. Той е в отлично състояние, работещ и разширавящ услугите, предоставяни от панаира. Същото се отнася и за ресторантските комплекси „Ритора“ и „Пълдин“, които са рестраврирани, изцяло обновени, истински емблеми на Стария град в Пловдив.

На практика общо при двете увеличения на капитала „Пълдин туринвест“ АД е направила парична вноска в размер на 2 383 934 лв. и непарични вноски в общ размер над 100 000 000 лв. (точно 118 649 262 лв.). Не е известно досега някой да прави подаръци на такива стойности.

5. Задълбочен прочит на изявлението на министъра, публикувано на официалният сайт на МИЕТ, също поставя интересни въпроси:

Защо МИЕТ сезира Висшия съдебен съвет със сигнал и искане за „проверка дали съдиите, вписали двете увеличения на капитала на панаирното дружество, не са извършили нарушения? Ще бъдат проверявани също и съмненията за необосновани действия на магистратите по дело за реституция“.

Допустима ли е намесата на ВСС в работата на съда, допустимо ли е ВСС да упражнява контрол върху съдебните решения? ВСС може да контролира сроковете, в които се произнася съда, забавят ли се делата, но не може да контролира или по какъвто и да било начин да ограничава свободата на съда при решаване на делото.

Ако едно решение е неправилно, то подлежи на контрол чрез обжалването или извърнредните средства за отмяна на неправилно решение по реда на ГПК - по жалба на страните пред съответната по-горна инстанция. ВСС в тази насока няма каквито и да било правомощия.

Противното би означавало нарушаване на принципите на разделение на властите, на независимост на съдебната система (в това число и от изпълнителната) и свободното съдийско усмотрение при решаване на делата, които са основополагащи в една правова държава, каквато претендираме, че сме.

6. По отношение на Стратегията и приватизацията

Нито една промяна в структурата на капитала и разпределението му между отделните акционери на “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ”АД гр. Пловдив, не е настъпила в резултат на приватизационна сделка.

По смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗПСПК, приватизация е прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на:

1. дялове или акции - собственост на държавата или общините от търговски дружества;

2. обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

3. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

Промяната в структурата на капитала на “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ”АД гр. Пловдив е настъпила в резултат на преструктуриране чрез увеличение на капитала по реда на Търговския закон.

Решение за този начин на преструктуриране е взето от Министерския съвет - решение № 773 от 10.11.2006 г. за приемане на стратегия за развитие и преструктуриране на “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР” ЕАД гр. Пловдив.

В чл. 2 от решението изрично е дадено съгласие министърът на икономиката и енергетиката в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собстевник на капитала на “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР”ЕАД гр. Пловдив, да вземе решене за увеличаване на капитала на дружеството чрез извършване на непарична и/ или парична вноска от посочено от Общинския съвет на Община Пловдив дружество при изпълнение на съответните заложени в решението условия. От страна на Общински съвет Пловдив е посочено юридическо лице с общинско участие – “Пълидн туринвест“ АД гр. Пловдив, което участва в две увеличения на капитала с непарични и парична вноска (решения от 18.12.2006г. и 15.03.2007г.). Непаричните вноски са подробни описани в устава на дружеството.

Решенията за увеличаване на капитала са вписани в Търговския регистър.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

От тези аргументи става ясно, че приватизация на панаира не е извършвана. Същото становище е дала и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

7. Относно реституцията и промяната в разпределението на капитала

Защо министърът не обясни, че промяната в акционерното участие на държавата в „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ”АД е в резултат на съдебно решение, страна по което е била и МИЕ? Или може би министърът, в нарушение на ГПК, не уважава съдебните решения, които след влизането им в сила са задължителни за всички, включително и за Централния депозитар.

С какво се променя позицията на държавата, когато съотношението между двамата големи акционери – държавата и „Пълдин туринвест“ АД, е 49,63%:50,36%, спрямо съотношението преди реституцията – 51%:49%? Държавата не е ощетена, нито „Пълдин туринвест“ АД придобива превес, тъй като съгласно чл. 19 ал.1 от устава на дружеството всички решения на общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

      1. По отношение на дивидента за 2006 г.

Решението на Общото събрание на акционерите е под условие, че МС приеме решение печалбата на дружеството да остане за допълнителни резерви за подобряване на материалната база. Абсолютно нормално е, когато искаш от едно дружество да изпълнавя инвестицонна програма, печалбата да се използва за тези цели, а не да се разпределя дивидент, каквото винаги е било становището на „Пълдин туринвест“ АД. На практика по този начин дружеството ощетява и себе си, защото при изплащане на дивиденти, ще получи сума в размер около 1 млн. лева. Не е ли по-добре обаче тези средства да отидат за инвестицие, които във времете ще дадат резултат чрез една по-добра материална база и от там по-дори цени и по-добро развитие на панаира като цяло?

При условие, че е налице такова решение, сумата на дивидента, дължим на държавата, е 1 001 445, 81 лв, а не 1 400 000 лева. Общата сума на дивидента на всички акционери, а не само на държавата, е в размер на 1 962 849,50 лева.

9. Относно останалите изявления за несъответствия на действията на министъра на икономиката и енергетиката, спрямо приетата Стратегия от Министерския съвет, както и грубо нарушаване на разпоредби от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, нарушаване на разпоредби от Търговския закон, нарушаване на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, ще ги коментирам след като бъдат конкретизирани.

От една страна, МИЕТ не приема Стратегията на МС, от друга страна, счита, че действията на министъра на икономиката и енергетиката не съответствуват на тази стратегия. Без да е ясно какво означава несъответствие.

9. Относно започването на съдебно дело

Ако са налице отношения, каквито и да са те, които не могат да бъдат решени доброволно, право на всяка страна е да отнесе спора в съда и нека той да прецени има ли нарушения или не, дължат ли се суми за дивидент или не.

Кому обаче са нужни посочените по-горе изявления? Трябва ли всяка искова молба да се оповестява публично? Кой посъветва министъра на икономиката, енергетиката и туризма да предприема подобни изявления? Чии интереси обслужват тези изявления? Очевидно не интересите на панаира и на изложителите.

Интересен е фактът, че панаирът е поредното търговско дружество, от което се прави политика, вместо държавата, като акционер, т.е. собственик на акции на дружеството, да е заинтересувана от негото добро развитие. Вместо това държавата в лицето на МИЕТ предприема действия, за които не е ясно чии интереси обслужват. Ясно е само, че това в никакъв случай, не са интересите на дружеството, което в една много тежка година следва само да се справя, както с финансовата криза, така и с действията на акционер, който не защитава интересите на собственото си дружество.

Надяваме се министърът да съзнава всички последствия от изявленията и действията си и да бъде готов да поеме всички негативи от тях.Тагове:   отговор,   министър,


Гласувай:
11. reporter - Мдаааааа, много печелившо друж...
20.04.2010 17:11
Мдаааааа, много печелившо дружество - всеки месец уволнява по 10-20 души!
цитирай
2. zaw12929 - Мдаааааа, много печелившо друж...
20.04.2010 21:46
reporter написа:
Мдаааааа, много печелившо дружество - всеки месец уволнява по 10-20 души!

Вие четохте ли си постинга? че, така неуместно коментирате или сте от ГЕРБ, а те просто нито мидлят, нито знаят.
Всичко казано горе е юридически издържано и говори, че министъра трябва да си смени съветника, набутал го в тази кал!
цитирай
3. reporter - Пълната до половина чаша може да се ...
21.04.2010 13:28
Пълната до половина чаша може да се определи по два начина: наполовина празна и наполовина пълна. Всеки сам решава коя е неговата гледна точка.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: reporter
Категория: Новини
Прочетен: 13212743
Постинги: 10473
Коментари: 5012
Гласове: 37064
Календар
«  Юни, 2024  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930